Νέοι ποινικοί κώδικες: Ιστορικής σηµασίας µεταρρύθµιση

Του Άρη Τζανετή

Στο σχέδιο του νέου ΚΠΔ η φυσιογνωµία της ελληνικής ποινικής δίκης µεταβάλλεται ριζικά. Εισάγεται µια δέσµη νέων θεσµών (αποχή από την ποινική δίωξη, ποινική συνδιαλλαγή, ποινική διαπραγµάτευση, ποινική διαταγή), οι οποίοι έχουν δοκιµαστεί µε µεγάλη επιτυχία στην αλλοδαπή.

Με την επιφύλαξη ότι οι παράγοντες απονοµής της ελληνικής ποινικής δικαιοσύνης θα υποδεχθούν τους νέους θεσµούς µε θετικό πνεύµα και χωρίς ευθυνοφοβία ή τιµωρητισµό, η ταχύτητα διεκπεραίωσης των ποινικών υποθέσεων θα αυξηθεί θεαµατικά.

Η Ελλάδα είναι, δυστυχώς, ουραγός στην εισαγωγή εναλλακτικών διαδικασιών που απλουστεύουν και επιταχύνουν την ποινική διαδικασία. Το πλήρωµα του χρόνου για τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής ποινικής δίκης έχει παρέλθει προ πολλού.

Οι ιδιαιτερότητες της χρονικής στιγµής στην οποία εισάγεται στη Βουλή προς ψήφιση ο Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας δεν αρκούν για να µαταιώσουν την ολοκλήρωση µιας ιστορικής σηµασίας µεταρρύθµισης του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης.

* Ο Άρης Τζανετής είναι επίκουρος καθηγητής Ποινικού Δικαίου ΕΚΠΑ, µέλος Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας

Πηγή: Έθνος