ÅÊÄÇËÙÓÇ ÌÍÇÌÇÓ ÃÉÁ ÔÏ ÏËÏÊÁÕÔÙÌÁ ÔÙÍ ÅÂÑÁÉÙÍ

ÅÊÄÇËÙÓÇ ÌÍÇÌÇÓ ÃÉÁ ÔÏ ÏËÏÊÁÕÔÙÌÁ ÔÙÍ ÅÂÑÁÉÙÍ

Ο επικρατέστερος αντίπαλος του Μεϊμαράκη, αν υπάρξει δεύτερος γύρος. Τον προτιμούν όσοι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ!