Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας αντιπροσωπείες ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25

ÓõíÜíôçóç ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò Êáôåñßíáò Óáêåëëáñïðïýëïõ ìå áíôéðñïóùðåßá âïõëåõôþí ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ôïõ ÊÊÅ êáé ôïõ ÌÝÑÁ25 êáèþò êáé åêðñüóùðï ôïõ ÓõíäÝóìïõ ÖõëáêéóèÝíôùí êáé ÅîïñéóèÝíôùí Áíôéóôáóéáêþí (ÓÖÅÁ). ãéá ôçí áðáãïñåõóç ôùí óõãêåíôñþóåùí ãéá ôçí åðÝôåéï ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ ôçí ÄåõôÝñá 16 Íïåìâñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα δεχτεί σήμερα, στις 12:00, ύστερα από αίτημά τους, αντιπροσωπεία από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, του ΚΚΕ, του ΜέΡΑ25 και εκπρόσωπο του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ). 

Αντιπροσωπεία των τριών κομμάτων θα επισκεφθεί και τον Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα προκειμένου να του παραδώσουν το κείμενο που συνυπέγραψαν οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Από τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Όλγα Γεροβασίλη ενώ από το ΜέΡΑ25 οι βουλευτές Σοφία Σακοράφα και Κλέων Γρηγοριάδης. 

Υπενθυμίζεται ότι το κείμενο συζητήθηκε και υιοθετήθηκε κατά την χθεσινή επικοινωνία που είχε ο Γ. Βαρουφάκης με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Αφορά την κοινή θέση των τριών κομμάτων ότι η απαγόρευση των συγκεντρώσεων είναι αντισυνταγματική και ζητείται η ανάκλησή της.

ΑΠΕ – ΜΠΕ