Γιάννης Σγουρός: Ανοικτό το θέμα προσφυγής στη δικαιοσύνη για την υποψηφιότητα Χαρδαλιά

Ανοικτό το θέμα προσφυγής στη δικαιοσύνη για την υποψηφιότητα Χαρδαλιά αφήνει ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός λόγω της διατήρησης της θέσης του ως ΥΕΘΑ – Έχει αρμοδιότητες που μπορεί να ασκήσουν επιρροή στο εκλογικό σώμα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της παράταξής του Γιάννη Σγουρού:

Αν και έχει απομείνει ελάχιστο χρονικό διάστημα για την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων για τις περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 ο κ. Χαρδαλιάς εξακολουθεί να παραμένει στη θέση του Υφυπουργού Άμυνας και να απολαμβάνει των προνομίων αλλά και των πλεονεκτημάτων που η θέση αυτή του προσδίδει.

Και μπορεί μεν από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου να φαίνεται ότι δεν υπάρχει τυπικό κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την υποψηφιότητά του ωστόσο οι λόγοι για τους οποίους τα κωλύματα θεσπίστηκαν, συντρέχουν και με το παραπάνω με την ιδιότητα του κ. Υφυπουργού και τις αρμοδιότητες που ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας του έχουν αναθέσει.

Συγκεκριμένα γίνεται δεκτό από τη νομολογία του ΣτΕ ότι με τα κωλύματα επιδιώκεται η διενέργεια των εκλογών, γενικά αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνθήκες που διασφαλίζουν αφενός την ισότητα, κατά το δυνατόν, στον ανταγωνισμό των υποψηφίων, αφετέρου δε την ελεύθερη και, ιδίως, την ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας (άρθρα 4, 5, 52 Συντάγματος). Αποσκοπούν δηλαδή και στην προστασία του εκλογικού σώματος από την επιρροή που είναι δυνατόν να ασκήσουν σε αυτό πρόσωπα με συγκεκριμένες ιδιότητες.

Για την επίτευξη των ανωτέρω ο νόμος όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προβλέπει ότι ισχύουν κωλύματα και ασυμβίβαστα με τη θέση του περιφερειάρχη για: Δικαστικούς λειτουργούς, αξιωματικούς, μέλη ανεξάρτητων αρχών, θρησκευτικούς λειτουργούς, Συντονιστές και Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, πρόσωπα που συνδέονται με συμβάσεις με την οικεία περιφέρεια, αλλά ακόμη και για υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ΙΔΑΧ του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων, οι οποίοι κατά και μετά από την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης στις περιφερειακές ενότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρμοδιότητα των οργανικών τους μονάδων.

Στον κ. Χαρδαλιά ανατέθηκαν από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με το ΦΕΚ 4530/Β/2023 αρμοδιότητες για θέματα αμυντικής βιομηχανίας, προγραμμάτων ερευνών ανάπτυξης και αμυντικής παραγωγής, αλλά και για τη λήψη αποφάσεων για την κατάσταση, την ιεραρχία και τις προαγωγές των κατωτέρων Αξιωματικών, των Ανθυπασπιστών και των Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών κάθε κατηγορίας, των Επαγγελματιών Οπλιτών, των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης, των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας και των Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση των μεταθέσεων και τοποθετήσεων , τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στην εθνοφυλακή, την έγκριση, τον συντονισμό, τον έλεγχο και την υπογραφή συμβάσεων προμηθειών αμυντικού και μη αμυντικού υλικού, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι του ποσού των 15 εκ. ευρώ και τη λήψη αποφάσεων επί διοικητικών προσφυγών και ενστάσεων, καθώς και για θέματα κωδικοποίησης και τυποποίησης υλικών, την άσκηση οικονομικών αρμοδιοτήτων μέχρι του ποσού των 10 εκ. € ευρώ στους τομείς αρμοδιότητάς του.

Είναι λοιπόν δυνατόν να θεωρείται ότι συντρέχει κώλυμα σε έναν προϊστάμενο οργανικής μονάδας του δημοσίου και να μην συντρέχει κώλυμα σε Υφυπουργό που αποφασίζει για την κατάσταση, την ιεραρχία και τις προαγωγές των κατωτέρων Αξιωματικών, των Ανθυπασπιστών και των Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών κάθε κατηγορίας, των ΕΠΟΠ, να υλοποιεί μεταθέσεις και τοποθετήσεις, έχοντας ήδη υπογράψει πληθώρα τέτοιων πράξεων ;;;

Είναι δυνατόν να θεωρείται ότι συντρέχει κώλυμα σε όσους υπογράφουν συμβάσεις με την περιφέρεια και να μην υπάρχει κώλυμα σε Υφυπουργό που έχει την αρμοδιότητα να υπογράφει συμβάσεις με εταιρείες των οποίων η έδρα μπορεί να είναι οπουδήποτε (προφανώς και στην Αττική), έως 15 εκ. € και να ασκεί οικονομικές αρμοδιότητες έως 10 εκ. € ;;;

Οι παραπάνω αρμοδιότητες δεν συνιστούν κατεξοχήν περίπτωση αρμοδιοτήτων μέσω των οποίων θα μπορούσε κάποιος να ασκήσει επιρροή στο εκλογικό σώμα;

Κατόπιν των ανωτέρω και της συνεχιζόμενης σιωπής που παρατηρούμε ότι υφίσταται από πλευράς τόσο του κ. Χαρδαλιά όσο και του κυβερνώντος κόμματος που τον στηρίζει  καταγγέλλουμε και θέτουμε στην κρίση των πολιτών της Αττικής τη μεθόδευση που πραγματοποιείται με την οποία παραβιάζονται οι συνταγματικές επιταγές της ισότητας και της ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, επιφυλασσόμενοι να ασκήσουμε τα αναγκαία ένδικα βοηθήματα ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.