Δημ. Αβραμόπουλος: “Το μαύρο χρήμα αποτελεί απειλή για την ασφάλεια”

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποτελεί σοβαρή απειλή για τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Υπονομεύει την εμπιστοσύνη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συνολικά στα οικονομικά συστήματα.

Το μαύρο χρήμα αποτελεί σημαντική απειλή για την ασφάλεια, καθώς η νομιμοποίησή του έχει καθοριστική σημασία για τις επιχειρήσεις που συστήνουν οι εγκληματικές οργανώσεις και οι τρομοκράτες.

Η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση για τη διατήρηση των εγκληματικών τους δικτύων, την πρόσληψη ατόμων και την προμήθεια υλικών για την πραγματοποίηση τρομοκρατικών επιθέσεων.

Η νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επιτρέπει στις εγκληματικές οργανώσεις να αποκομίζουν κέρδος και να συντηρούν τις επιχειρήσεις τους.
Στο υφιστάμενο ευρωπαϊκό ποινικό πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες υπάρχουν κενά.
Σε όλα τα κράτη μέλη ποινικοποιείται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά υπάρχουν διαφορές ως προς τον τρόπο που γίνεται αυτό. Οι διαφορές στην εφαρμογή της νομοθεσίας και τις κυρώσεις για την νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επηρεάζουν αρνητικά τη διασυνοριακή αστυνομική και δικαστική συνεργασία.

Η ανταλλαγή πληροφοριών καθίσταται δυσχερής και οι εγκληματίες «διαφεύγουν» μέσα από «τα κενά» που υφίστανται μεταξύ των διαφορετικών εθνικών συστημάτων.
Το έγκλημα, βέβαια, ακολουθεί το μονοπάτι «της μικρότερης αντίστασης» και οι εγκληματίες συστήνουν επιχειρήσεις  όπου διαπιστώνουν ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος είναι πιο αδύναμα.

Η συμφωνία που επετεύχθη στους τριμερείς διαλόγους θα διορθώσει αυτά τα προβλήματα.
Οι νέοι κανόνες που προτείνουμε θα ενισχύσουν την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικότερα το οργανωμένο έγκλημα και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παρέχοντας στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές τα μέσα για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

– κοινούς ελάχιστους κανόνες για τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων που σχετίζονται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από όλα τα αδικήματα που ορίζονται στο ποινικό δίκαιο της ΕΕ,
– κοινές διατάξεις για τη βελτίωση της διερεύνησης εγκλημάτων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
– έναν ολοκληρωμένο ορισμό της νομιμοποιήσης μαύρου χρήματος,
– ευθύνη και ποινές τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος και
– μέγιστες κυρώσεις (τουλάχιστον τέσσερα έτη φυλάκισης) για όσους καταδικάζονται για νομιμοποίηση μαύρου χρήματος.
Με αυτές τις προτάσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει προστιθέμενη αξία στα κράτη μέλη της.

Σημεία ομιλίας κατά τη συζήτηση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης μαύρου χρήματος στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, 11/9/2018