Δημ. Αβραμόπουλος: «Το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου διασφαλίζει την ασφάλεια της Σέγκεν»

Η σημερινή μας συζήτηση συνδέεται άμεσα με τη Σένγκεν. Η διατήρηση και η ενίσχυση της Σένγκεν αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δική μου. Η Σένγκεν είναι ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Χρειαζόμαστε μια ενιαία Σένγκεν που θα  περιλαμβάνει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, και σύντομα την Κροατία.

Για να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα και η ασφάλεια της Σένγκεν ως χώρου ελεύθερων μετακινήσεων, είναι απαραίτητο να διαχειριζόμαστε και να προστατεύουμε αποτελεσματικά τα εξωτερικά μας σύνορα και να έχουμε πλήρη γνώση σχετικά με το ποιος τα διασχίζει. Με αυτό το πνεύμα προτείναμε τη δημιουργία του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος είναι η βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, η πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και η πιο αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Επίσης, με τη λειτουργία του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου θα ενισχυθεί η συνεργασία και θα διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Αυτό το νέο εργαλείο θα συμβάλει άμεσα στην αποτελεσματικότερη επίβλεψη των κανόνων σχετικά με τη βραχεία διαμονή. Το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου θα υπολογίζει το χρονικό διάστημα που θα βρίσκονται στην ΕΕ υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια βραχείας διαμονής. Θα προειδοποιεί τους συνοριοφύλακες σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας πρόκειται να υπερβεί τις 90 ημέρες διαμονής εντός μιας περιόδου συνολικά 180 ημερών, όταν για παράδειγμα  κάποιος πραγματοποιεί πολλά ταξίδια στην ΕΕ. Το Σύστημα  θα ελέγχει επίσης αν η διάρκεια της διαμονής αντιστοιχεί στη χορηγηθείσα θεώρηση.

Δεύτερον, το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου θα μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διέλευση των συνόρων όπως και τον φόρτο εργασίας των συνοριοφυλάκων. Θα επιτρέψει, επίσης, στα Κράτη Μέλη να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες καταγραφής δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσής τους. Επίσης, από την επιτάχυνση της διαδικασίας θα επωφεληθούν όσοι επισκέπτονται την ΕΕ. Οι συνοριοφύλακες θα διαθέτουν περισσότερο χρόνο για να αξιολόγηση των ελέγχων που πραγματοποιούνται στα σύνορα. Αυτός είναι, επίσης,και  ο λόγος για τον οποίο ο Κώδικας Συνόρων Σένγκεν έπρεπε να τροποποιηθεί.

Το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου θα μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διέλευση των συνόρων όπως και τον φόρτο εργασίας των συνοριοφυλάκων. Θα επιτρέψει, επίσης, στα Κράτη Μέλη να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες καταγραφής δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσής τους.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα μπορούν να συστήνουν εθνικά προγράμματα, σε εθελοντική βάση, ώστε να διευκολύνονται περαιτέρω οι συνοριακές διελεύσεις τακτικών ταξιδιωτών. Η συμβιβαστική πρόταση περιγράφει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα εν λόγω προγράμματα.

Καθώς στο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου θα καταχωρίζονται τα ταξιδιωτικά έγγραφα και τα στοιχεία ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών δεδομένων, θα βελτιωθεί η ανίχνευση υποκλοπής εγγράφων και ταυτότητας και, ως εκ τούτου, θα ενισχυθεί η ασφάλεια.

Επιπλέον, το σύστημα θα υποστηρίξει τις αρμόδιες αρχές στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών εγκλημάτων. Όταν κρίνεται απαραίτητο, οι εν λόγω αρχές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα του συστήματος, εφόσον πληρούνται όλες οι αυστηρές προϋποθέσεις.

Τέλος, οι διατάξεις για την προστασία των δεδομένων έχουν ευθυγραμμιστεί με το νέο πλαίσιο προστασίας δεδομένων και με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η πρόταση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων.

Έχει έρθει η στιγμή να τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία, έτσι ώστε σύντομα να μπορέσει να αρχίσει η ανάπτυξη του συστήματος και να λειτουργήσει μέχρι το 2020 το αργότερο.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Η διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων αποτελεί το σημείο τομής των πολιτικών μας στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Η ΕΕ εφαρμόζει μια σειρά πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό.

Πραγματοποιούνται, από τον Απρίλιο, συστηματικοί έλεγχοι σε όλους όσοι διασχίζουν τα εξωτερικά μας σύνορα, συμπεριλαμβανομένων και  των πολιτών της ΕΕ.

Έχω προτείνει τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου για ταξιδιώτες χωρίς υποχρέωση θεώρησης. Χαιρετίζω την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σήμερα, μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και προσβλέπω σε επίτευξη συμβιβασμού το συντομότερο δυνατό..

Τέλος, η συμβιβαστική λύση σχετικά με το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου θα εκσυγχρονίσει και θα ενισχύσει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν και θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ταξιδιωτικές ροές, χωρίς να χρειαστεί να αυξηθεί ο αριθμός των συνοριοφυλάκων.

Θα υποστηρίξει, επίσης, την κινητικότητα μεταξύ του χώρου Σένγκεν και τρίτων χωρών σε ένα ασφαλές περιβάλλον, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών εγκλημάτων και διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι αυτή η μακρά αυτή διαδικασία πλησιάζει στο τέλος της και σύντομα θα ξεκινήσει η ανάπτυξη του συστήματος.

Ομιλία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου, Στρασβούργο 25/10/2017