Καλή Χρονιά με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη

Του Βασίλη Κόκκα

«Ό «κοσμοκαλόγερος» δέν ήταν ένας θρησκευτικός συγγραφέας όπως μάς τόν παρουσίασαν στά γυμνασιακά μας χρόνια….Μισές αλήθειες….Ώς συνηθως…Ήταν καί ένας βαθύς μελετητής τής κοινωνικής καί πολιτικής ζωής τής δικής του εποχής πού ασκούσε κριτική μέ ένα ιδιαίτερα καυστικό ύφος στούς πολιτικούς,τήν κοινωνία,τό κράτος…….

Μέ τά γραπτά του,μεταμορφωνόταν μέ χαρακτηριστική άνεση από κοσμοκαλόγερο σέ κοσμικό…..Πού κατακεραύνωνε ανελέητα τήν πολιτική δολιότητα καί φαυλότητα…..Ενοχλούσε τότε..Ενοχλεί καί σήμερα….Γιατί ό λόγος του παραμένει δυστυχώς επίκαιρος όσο ποτέ…

Ένα κείμενο τού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη γιά τό ΝΕΟ ΕΤΟΣ!!!Δημοσιεύθηκε πρίν 125 χρόνια…Τήν 1η Ιανουαρίου 1896 στήν εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»…..»Τίς ημύνθη περί πάτρης; Τό εκήρυξεν ό θείος Όμηρος πρό ετών τρισχιλίων: Είς οιωνός άριστος!…Αλλά τίς έβαλεν είς πράξιν την συμβολήν τού θειοτάτου αρχαίου ποιητού; Έκ τής παρούσης ημών γενεάς τίς ημύνθη περί πάτρης;Ημύνθησαν περί πάτρης οί άστοργοι πολιτικοί,οί έκ περιτροπής μητρυιοί τού ταλαιπώρου ωρφανισμένου Γένους,τού στειρεύοντος πρίν καί ητεκνωμένου δεινώς σήμερον;

Άμυνα περί πάτρης δέν είναι αί σπασμωδικαί,κακομελέτητοι καί κακοσύντακται εκστρατείαι,ουδέ τά σκουριασμένης επιδεικτικότητας θωρηκτά….Άμυνα περί πάτρης θά ήτο ή ευσυνείδητος λειτουργία τών θεσμών,ή εθνική αγωγή,ή χρηστή διοίκησις,ή καταπολέμησις τού ξένου υλισμού καί πιθηκισμού,τού διαφθείροντος τό φρόνημα καί εκφυλίσαντος σήμερον τό έθνος καί ή πρόληψις τής χρεωκοπίας!!!!!!!Τίς ημύνθη περί πάτρης;

Καί τί πταίει ή γλαύξ ή θρηνούσα επί ερειπίων;Πταίουν οί πλάσαντες τά ερείπια…..Καί τά ερείπια τά έπλασαν οί ανίκανοι κυβερνήτες τής Ελλαδας!!!Καί σήμερον νέον έτος έρχεται….Καί πάλιν τί χρειάζονται οί οιωνοί;Οιωνοί είναι τά πράγματα….Μόνον ό λαός λεγει. Κάθε πέρσυ καί καλλίτερα….Άς ευχηθώμεν τό ερχόμενον έτος νά μή είναι χειρότερον από τό έτος τό φεύγον»……….

Σωτήριον έτος 1896….Ή χρονιά πού ή Ελλάδα ζούσε τό πολιτικό μεθύσι πού πρόσφεραν οί Ολυμπιακοί αγώνες!!!!Ό Παπαδιαμάντης,κόντρα στή γενική ευφορία,προειδοποιούσε…Μέ καθαρό μυαλό καί συνείδηση….Ένα χρόνο πρίν τήν επονείδιστη ήττα τού 1897!!!Ενα χρόνο μετά,ή γλαύξ πού θρηνούσε επί τών ερειπίων,είχε δικαιωθεί….Αλλά,πόσοι ακούνε τίς γλαύκες τής τότε καί τώρα εποχής;Ώς πότε αυτός ό λαός θά εναποθέτει τίς τύχες του στούς «χαλασοχωρηδες»; Ή αλλοιώς,μέ τά λόγια τού Παπαδιαμάντη: » έως πότε θά είμαστε αχαρακτήριστοι Γραικύλοι;»…..