Όλο το σχέδιο του ΟΚΑΝΑ για τον μηδενισμό της μακάβριας λίστας

Του Βασίλη Βενιζέλου

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

Με μία αντεπίθεση διαρκείας φαίνεται ότι επιλέγει να απαντήσει ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στην υποχρηματοδότηση και στην δημοσιονομική στενότητα, παρά το γεγονός ότι όλα τα διαθέσιμα κονδύλια για το 2015 έχουν ήδη εξαντληθεί για τον Οργανισμό! Η συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ Ευάγγελο Καφετζόπουλο ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα όσο και αποκαλυπτική των προθέσεων της διοίκησης του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, στον άμεσο προγραμματισμό της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ είναι η δημιουργία τριών μονάδων άμεσης παρέμβασης στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η μετατροπή δύο θεραπευτικών μονάδων της Αθήνας και μίας της Θεσσαλονίκης σε προγράμματα αυστηρών προδιαγραφών. Θα απορροφούν όχι μόνον σταθεροποιημένους θεραπευόμενους χρήστες ναρκωτικών, αλλά τους θεραπευόμενους εκείνους οι οποίοι επιδεικνύουν ισχυρή θέληση για να οδηγηθούν στην τελική απεξάρτηση.

Διαδήλωση εργαζομένων εναντίον υποβάθμισης ΟΚΑΝΑΣτόχος της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ είναι να απορροφηθεί λίαν συντόμως το σύνολο της μακάβριας λίστας αναμονής σε όλη της χώρα, η προσφορά διαφορετικών ταχυτήτων και φιλοσοφίας προγραμμάτων σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού – στόχου, ακόμη και με την απλή χορήγηση του υποκατάσταστου φαρμάκου, ως ενδιάμεσο στάδιο προς την πλήρη θεραπευτική διαδικασία.

Η πρακτική αυτή  έχει αποδειχθεί ερευνητικά και διεθνώς ότι

-εθίζει τους χρήστες ναρκωτικών στην ιδέα της ένταξης σε πλήρη θεραπείας,

-μειώνει τους θανάτους από υπερβολική δόση,

-αποκόβει τους χρήστες ναρκωτικών από τις θανατηφόρες αγκαλιές των εμπόρων ναρκωτικών -και τους φέρνει παράλληλα σε επαφή με τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν…

Ο ως άνω σχεδιασμός αναμένεται να προχωρήσει σε υλοποίηση άμεσα, παρά το γεγονός ότι ο ΟΚΑΝΑ αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να μην καταβάλλει εδώ και μήνες τις αμοιβές στα ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας και φύλαξης και να μην δύναται να προμηθευθεί ούτε για το 2016 αντιδραστήρια.

Στον άμεσο προγραμματισμό της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ είναι η δημιουργία τριών μονάδων άμεσης παρέμβασης στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η μετατροπή δύο θεραπευτικών μονάδων της Αθήνας και μίας της Θεσσαλονίκης, 'οπως μας είπε ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Ευ. Καφετζόπουλος.
Στον άμεσο προγραμματισμό της διοίκησης του ΟΚΑΝΑ είναι η δημιουργία τριών μονάδων άμεσης παρέμβασης στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η μετατροπή δύο θεραπευτικών μονάδων της Αθήνας και μίας της Θεσσαλονίκης, όπως μας είπε ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Ευ. Καφετζόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έλλειψη αντιδραστηρίων στις θεραπευτικές μονάδες του ΟΚΑΝΑ έχει ήδη οδηγήσει το 20% των σταθεροποιημένων θεραπευομένων χρηστών ναρκωτικών σε όλη τη χώρα σε… υποτροπές, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την θέληση και την δύναμη των θεραπευομένων να αρχίσουν εκ νέου την θεραπευτική διαδικασία.  Το κονδύλι το οποίο προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2016 για τον ΟΚΑΝΑ παραμένει ακριβώς στα επίπεδα του 2015, δηλαδή στα 21 εκατ. ευρώ, όταν μόνον η μισθοδοσία του προσωπικού φθάνει τα 17 εκατ. ευρώ και η προμήθεια των υποκαταστάτων φαρμάκων τα 4 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Οφείλει κανείς να προσθέσει στα ως άνω χρηματικά ποσά τα οποία βαρύνουν τον ΟΚΑΝΑ επιπλέον 17 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν τα νέα συσωρευμένα χρέη του Οργανισμού προς τους προμηθευτές του, καθώς και 1 εκατ. ευρώ, το οποίο πρέπει να καταβάλλει ήδη από τον τρέχοντα Οκτώβριο ο Οργανισμός στους εργαζόμενούς του, μετά από την σχετική απόφαση της Δικαιοσύνης για τον τρόπο ένταξης των εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ στο ενιαίο μισθολόγιο.

Ôá ìÝëç ôçò ÈåñáðåõôéêÞò Êïéíüôçôáò "ÃÅÖÕÑÁ" ôïõ ÏÊÁÍÁ, äéÝñ÷ïíôáé êÜèå ÷ñüíï ôÝôïéá ìÝñá ôï èáëÜóóéï óôåíü êïëõìðþíôáò, öÝôïò îåêßíçóáí áðü ôï Ñßï ãéá ôï Áíôßññéï (óçìåßï åêêßíçóçò ôïõ êïëõìâçôéêïý äéÜðëïõ) ðÜíù óôç ÃÝöõñá, ìå ðïäÞëáôá ðïõ ôïõò ðñïóÝöåñå ç ÁíÜäï÷ïò ôïõ ¸ñãïõ ÃÅÖÕÑÁ Á.Å. Óå ðñïãñáììáôéóìÝíç óôÜóç ôïõò, ïé åêðñüóùðïé ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõò ðñïóÝöåñáí åëëçíéêÞ óçìáßá ìå ôéò õðïãñáöÝò üëïõ ôïõ ðñïóùðéêïý ôçò ÃÝöõñáò Ñßïõ - Áíôéññßïõ, ðïõ õéïèÝôçóå ôçí ÅèíéêÞ Ðïäçëáóßáò ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ "÷ïñçãïý åìøý÷ùóçò" , ÓÜââáôï 26 Éïõíßïõ 2004 . ÁÐÅ /