Πρώτη μέρα στο σχολείο

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτό: Βασίλης Ψωμάς

ÌáèçôÝò ôïõ ðáñáäïóéáêïý Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ óôçí Áñ÷áßá Êüñéíèï ðåñéìÝíïõí ôçí Ýíáñîç ôïõ áãéáóìïý ãéá ôçí Ýíáñîç ôçò íÝáò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò, ÐáñáóêåõÞ 11 Óåðôåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ

Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου στην Αρχαία Κόρινθο παρακολουθούν τον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ)